Gebruikersvoorwaarden

Warrior Code B.V.
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere
KvK-nummer: 83597530

www.warriorcode.com
info@warriorcode.com

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers die gebruik maken van het online platform van Warrior Code te bereiken via www.warriorcode.com.

Artikel 2: Dienstverlening Warrior Code

 1. De missie van Warrior Code is om de professionaliteit, transparantie en verbondenheid van vechtsporten wereldwijd te vergroten.
 2. Warrior Code stelt aan gebruikers een online platform beschikbaar waarop verschillende partijen en doelgroepen gerelateerd aan de wereld van de vechtsporten met elkaar in contact worden gebracht, en waarbij het platform zorgt voor ondersteuning en entertaining.

Artikel 3: Online platform

 1. Warrior Code heeft het recht om diverse updates door te voeren op het online platform.
 2. Warrior Code garandeert niet dat het platform foutloos en zonder onderbreking functioneert. Warrior Code zal zich inspannen om eventuele storingen zo snel mogelijk op te lossen.
 3. Warrior Code behoudt zich het recht om het platform geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen wanneer dit nodig is voor onderhoud of aanpassingen.

Artikel 4: Gebruik platform en content

 1. Gebruiker is bij gebruik van het online platform aansprakelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord. Gebruiker mag deze niet delen met derden. Het platform mag door gebruiker niet worden gebruikt voor illegale doeleinden.
 2. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de content die de gebruiker op het platform plaatst en verklaart met de verstrekking van de content dat gebruiker gerechtigd is om deze gegevens te plaatsen. Gebruiker vrijwaart Warrior Code voor aanspraken van derden.
 3. Gebruiker zal zich onthouden van het plaatsen van off-topic, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel getinte, intimiderende, terroristische, schokkende of gewelddadige content, dan wel andere content waar andere gebruikers aanstoot aan kunnen hebben. De content mag tevens geen grof taalgebruik of persoonlijke of gevoelige informatie van anderen bevatten.
 4. De portretfoto is een foto die getoond wordt op de Warriors-pagina. Door je profiel op deze pagina te tonen is het voor andere gebruikers makkelijk om je profiel te vinden. Om er professioneel uit te zien, moet de portretfoto een afbeelding zijn van jezelf in een vechthouding met een neutrale achtergrond.
 5. Warrior Code heeft te allen tijde de bevoegdheid om door gebruiker geplaatste content te verwijderen. Daarnaast heeft Warrior Code altijd de bevoegdheid om een account van een gebruiker te verwijderen indien het gebruik daarvan niet in overeenstemming is met de missie van Warrior Code.
 6. De content die door gebruiker is geplaatst mag door Warrior Code worden gebruikt ten behoeve van publiciteits- en promotiedoeleinden.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

 1. Warrior Code behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
 2. De informatie die Warrior Code op het online platform aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Warrior Code.

Artikel 6: Klachtenregeling

 1. Klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van Warrior Code dienen via het contactformulier of via e-mail onverwijld aan Warrior Code kenbaar gemaakt te worden. Warrior Code sluit het gebruik van het Online Dispute Resolution (ODR) platform van de Europese Commissie expliciet uit.
 2. Warrior Code draagt zorg voor een ontvangstbevestiging van de klacht en zal binnen twee weken een reactie geven op de klacht.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Warrior Code is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, tenzij er sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van Warrior Code, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden. De beperking van de aansprakelijkheid geldt zowel voor directe schade als voor indirecte schade.
 2. Alle informatie die wordt aangeboden op en via het online platform is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van het platform handelt Warrior Code uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Warrior Code onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Warrior Code niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Warrior Code is derhalve niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk, ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Warrior Code partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Onze partners en sponsoren

Maak contact, deel en omarm de strijdlust!